top of page

D2 - Qi Gong & Daoyin

D2 -1.  Meditation (Noch die Gratis Version hier
D2 -2.  Aufwärmen & Abschluss
D2 -3.  Huichun QI Gong
D2 -4.  5 Tiere Qi Gong 2 Variation
D2 -5. Achtsames Gehen
D2 -6.  5 Tiere Qi Gong 2 Variation
D2 -7.  Tiandiren Qi Gong

D2 - 1.1 Was ist Meditation?
17:58
D2 - 1.2 Ort Und Ausrüstung
14:00
D2 - 1.3 Sitzen Und Struktur
11:12
D2 - 1.4 Struktur
09:47
D2 - 1.4.2 Struktur Decke
04:26
D2 - 1.5 Gedanken und Atmung
26:07
D2 - 1.6 Dehnen - Stretching
14:05
D2 - 1.7 Sekundenmeditation
04:03
D2 - 1.8 Meditation 5 Minuten
11:08
bottom of page