top of page

D3 - Jibengong Grundlegend

D3 -1. Stände

D3 -2. 9 Grundübungen

D3 -3. 6er Mischform

D3 -4. 9er Mischfrom

D3 -1.1 Mabu - Stände
06:21
D3 -1.2 Gong Bu 弓步 -Stände
07:23
D3 -1.3 Xübu 虚步 - Stände
05:58
D3 -1.4 Qilongbu - Stände
05:18
D3 1.8 Banmabu - Stände
04:28
D3 -2.1 Einblick - 9 Grundübungen
01:51
D3 -2.2 Xubu Nr.1 - 9 Grundübungen
07:29
D3 -2.3 Dulibu Nr.2 - 9 Grundübungen
08:22
D3 -2.4 Mabu Nr.3 - 9 Grundübungen
10:08
bottom of page